Tahionsko polje

Tahionska teorija je holistička jer prihvata pojam dva nezavisna univerzuma koja su zapravo nedeljiva: vidljivog univerzuma podsvetlosne brzine i nevidljivog univerzma bržeg od svetlosti

Tahionska teorija potkrepljuje sveprisutnost, što je čisto metafizički koncept. Tvorac je sveprisutan (simultano postoji svugde). Postojanje sveprisutnosti se može dogoditi pri brzini većoj od brzine svetlosti, jer putovanje brzinom sporijom od brzine svetlosti zahteva previše vremena za tako veliki prostor. Otuda koncept sveprisutnosti ide u prilog tahionskom univerzumu gde se vreme i prostor urušavaju i više ne postoje.

Tahionska energija je sveprisutna, a opet potpuno bezopasna po biološke organizme. Vakuum u običnoj električnoj sijalici sadrži dovoljno tahionske energije da izazove ključanje svih okena na planeti. Sa druge strane, tahionska energija koja se materijalizuje u vidljivom univerzumu je blagotvorna za sve oblike života i ne nanosi im nikakvu štetu. Tahionsko polje energijom snabdeva sve žive organizme sve dok se ne postigne ravnoteža, a zatim usporava do trenutka kada ponovo bude prizvano.

U taoizmu kao i u hrišćanstvu, Tao (Bog) se smatra sveprisutnom silom koja daje život svim živim bićima i ispunjava univerzum. Čovek ne mora silom da menja stvari u svetu, osim ukoliko ne želi da postane instrument promene. Promene se događaju kada se javi sveukupna potreba za promenama i u prirodi i u društvu.

Živa bića su se razvila i evoluirala učeći kako da prikupljaju energiju tahionskog polja, nastavljajući i dalje da evoluiraju razvijanjem sve sofisticiranijih načina da pristupe resursima tog polja. Nervni sistem i mozak nisu ništa drugo do izuzetno sofisticirana antena i prijemnik koji apsorbuje, procesuira i transformiše resurse tahionskog polja u mišljenje, aktivnosti i kreativnost.

Tahionsko polje osećamo svojim čulima, umom i duhom ka topao, prijatan, energetski i isceljujući osećaj. Iscelitelji su naučili kako da pristupe resursima tahionskog polja i iz njega povuku svoje isceliteljske moći daleko efikasnije od običnih ljudi. Verovanje u „Višu Silu“ im omogućava da povuku energiju direktno iz tahionskog polja. Što više energije povlače, sve su uspešniji u onome što rade. Iscelitelji često priznaju da jednostavno kanališu resurse tahionskog polja u svakodnevni svet. Oni znaju da su ti resursi beskrajni, neograničeni i dostupni svima.

Tesline energetske ploče